Banki przyjazne kryptowalutom

Które banki są przyjazne / nieprzyjazne kryptowalutom?

Jeśli też zadajesz  pytanie, które banki są przyjazne kryptowalutom i nie znasz odpowiedzi, to jest to temat dla Ciebie. Do większości banków w Polsce wystosowałem ponad tydzień temu maila o treści:
Dzień dobry,
  W związku z ostatnimi sytuacjami, w których Pekao i "BZ WBK" wypowiedzieli umowy swoim klientom za obrót kryptowalutami, chciałem się dowiedzieć jakie jest w tej sprawie stanowisko "Nazwa Banku". Prosił bym o odpowiedź na poniższe pytania.

1. Czy za handel kryptowalutami(np. Bitcoin) w "Nazwa Banku" grozi mi wypowiedzenie umowy, blokada konta, inne problemy z prowadzonym rachunkiem? Indywidualnym lub firmowym
  2. Czy "Nazwa Banku" w jakikolwiek sposób monitoruje konta swoich klientów pod względem obrotu kryptowalutami? Jeśli tak to w jakim celu?

Pozdrawiam
Wiele banków nie odpowiedziało na zadane pytania lub odpowiedziało wymijająco. Banki podzielające stanowisko Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego oznaczyłem jako nieprzyjazne kryptowalutom (uwazajnakryptowaluty.pl). Informacje brane bezpośrednio od banków, z własnego doświadczenia jak i doświadczenia innych osób. Jeśli masz jakieś informacje, które mógłbym uzupełnić proszę o kontakt na ravagekid@protonmail.com. Lista jest świeża, została stworzona w styczniu 2018 i jest cały czasu uzupełniania!
Legenda:
Czerwony – Nieprzyjazny kryptowalutom (Banki mające na koncie incydenty z blokowaniem przelewów na giełdy czy blokowaniem rachunków)
Zielony – Przyjazny kryptowalutom – Brak problemów z wysyłką przelewów na konta i z powrotem.
Czarny – Raczej nieprzychylny lub brak rzetelnych informacji, aby jednoznacznie stwierdzić stanowisko banku – Jeśli masz informacje o banku, który nie ma koloru zielonego lub czerwonego daj dam znać!!
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2018
Kontakt: ravagekid@protonmail.com
Nazwa banku Przyjazny kryptowalutom Blokowanie rachunków? Blokowanie przelewów na giełdy lub kantory? Odpowiedź na wiadomość
Bank Pocztowy Tak Nie Nie Warunki możliwości wypowiedzenia przez Bank Umowy Klienta wyszczególnione są w szczegółach Umowy i Regulaminu prowadzenia danego rachunku.
Mówią one m.in., że Bank może rozwiązać Umowę w sytuacjach, gdy Posiadacz naruszył obowiązki i zasady określone w Umowie oraz w Regulaminach i Warunkach w niej przywołanych w zakresie usług, o które wnioskował.
Zwłaszcza na uwadze należy mieć zapisy mówiące, że Bank może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania rachunku dla celów niezgodnych z przepisami prawa oraz w przypadku braku możliwości wykonywania przez Bank obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub naruszenia przez Posiadacza postanowień tej ustawy.
Monitoring i konieczność raportowania przez Bank Pocztowy informacji finansowych o rachunkach Klientów określają m.in. w/w przepisy, a informacja o przebiegu takiego monitoringu podlega tajemnicy bankowej stąd nie można przekazać w tym zakresie Klientowi żadnych więcej informacji.
Podsumowując powyższe – zachęcamy do podjęcia z naszym Bankiem współpracy w zakresie prowadzenia u nas rachunku, pod warunkiem, że wspomniany handel kryptowalutami (np. Bitcoin) nie będzie naruszał wyżej przywołanych postanowień prowadzenia rachunków w naszym Banku.
ING Bank Śląski Tak Nie Nie Jeśli nie ma podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, obrót kryptowalutami nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy rachunku. Nie monitorujemy kont stricte pod względem obrotu kryptowalutami, natomiast w banku mamy system bezpieczeństwa, który prewencyjnie może wstrzymać realizację przelewu, jeżeli zachodzi podejrzenie lub niebezpieczeństwo, że transakcja nie była zlecona przez właściciela. To zabezpieczenia na wypadek, gdyby ktoś włamał się na jego konto. Kontaktujemy się wtedy z klientem w celu potwierdzenia transakcji. Po potwierdzeniu, że operacja jest autentyczna, przyjmujemy ją do realizacji. Taka procedura wynika z zasad bezpieczeństwa finansów naszych klientów jakie przyjęliśmy w banku.
Bank Zachodni WBK Nie Tak ??? Odpowiedź banku: Nie wypowiadamy umów osobom fizycznym, które w sposób standardowy kupują/sprzedają kryptowaluty.

Wypowiedzenie umowy klientowi za handel krypto: klik
Temat na wykopie: klik

Alior Bank NIE!!! TAK TAK Odpowiedź banku:

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji uprzejmie informuję, że Bank nie wypowiada umowy rachunku, jeśli stwierdzi, że rachunek wykorzystywany jest do zakupu walut wirtualnych. Rachunek może być natomiast zablokowany w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że jest wykorzystywany do celów przestępczych lub korzysta z niego osoba nieuprawniona.

Od czytelników:
Według doświadczeń czytelników bank jest nieprzyjazny dla kont kryptowalutowych, blokuje nawet małe kwoty wysyłane na giełdy, nie zakłada kont dla działalności opartej na kryptowalutach oraz wykonuje częstwe weryfikacje przelewów poprzez połączenia telefoniczne do klienta
Dowód blokady konta: Klik
Temat na bitcoin.pl: Klik

PKO Bank Polski Nie ??? Tak, np. na bitmaszyna.pl, inpay Dalej czekamy na odpowiedź. Czytelniczy piszą, że zdarzają się tymczasowe blokady przelewów, cofanie przelewów oraz dosyć częste weryfikacje telefoniczne. Używać tylko w ostateczności lub w razie braku alternatyw.
mBank Nie Nie Tak, np. Bitbay Odpowiedź na wykop.pl:
Nie wypowiadamy umów o rachunek bankowy osobom, które za jego pośrednictwem przeprowadzają transakcje związane z walutami wirtualnymi. Wyjątek stanowią sytuacje, w których dochodzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji banku. Na tej podstawie bank może zablokować realizację transakcji lub rachunek bankowy.
Giełdy kryptowalut nie podlegają pod regulacje prawne bo nie świadczą gier hazardowych.
Jeśli takowe giełdy miałyby w profilu swojej działalności taką usługę, to muszą posiadać stosowną koncesję. Nie blokujemy takich przelewów pod warunkiem, że giełda kryptowalut, z której usług chcesz skorzystać nie prowadzi dodatkowo gier hazardowych.
T-Mobile Usługi Bankowe ??? Nie ??? Bank, mając na względzie bezpieczeństwo środków na rachunkach, może wprowadzić procedury zabezpieczające, dotyczące każdej z form składania Dyspozycji przez Posiadacza Rachunków, a w szczególności Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzania transakcji przy użyciu Karty lub Regulamin obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe.

Bank zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do ograniczenia dostępu do środków zgromadzonych na Rachunku lub do blokady Rachunku, zamknięcia lokaty z dopłatą a także do blokady Kanałów Elektronicznych i blokady Kart w trybie natychmiastowym, szczególnie w przypadku powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania rachunku do celów przestępczych, korzystania z Rachunku przez osobę nieuprawnioną, powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową osobie nieuprawnionej albo niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta innych istotnych zobowiązań Klienta wobec Banku. W takich przypadkach Bank niezwłocznie podejmie próbę skontaktowania się z Klientem. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania transakcji w przypadku gdy realizacja transakcji narusza normy obowiązujące w obrocie międzybankowym wynikające z przepisów prawa, lub umów międzynarodowych

BOŚ Bank ??? Nie ??? Czekamy na odpowiedź, ale „Bank – w trosce o bezpieczeństwo klientów i bezpieczeństwo obrotu – od dnia 1 stycznia 2018r. nie otwiera rachunków bankowych dla podmiotów prowadzących działalność umożliwiającą obrót kryptowalutami.”

https://www.bosbank.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-ryzyk-zwiazanych-z-inwestycjami-w-waluty-wirtualne

Deutsche Bank Polska ??? Nie ??? W odpowiedzi na zadane pytania, uprzejmie informuję, że Deutsche Bank Polska S.A. dochowuje wszelkich standardów regulacyjnych i rynkowych, w tym dotyczących obrotu kryptowalutami. W ramach obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje środki bezpieczeństwa finansowego wobec swoich Klientów wskazane w niniejszej ustawie.
Z uwagi na powyższe informujemy, że Bank – podobnie jak inne instytucje finansowe na polskim rynku – nie prowadzi rachunków bankowych dla działalności związanej z obrotem kryptowalutami.
Nest Bank ??? Nie ??? Uprzejmie informuję, że w przypadku prowadzenia przez Klientów działalności na giełdach „walut” wirtualnych (takich jak m.in. bitcoin, litecoin, ether), Nest Bank S.A. stosuje się ściśle do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wytycznych instytucji nadzoru. Nest Bank S.A. podziela stanowisko, że chociaż obrót „walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego, to wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka nie tylko dla użytkowników, ale również dla instytucji finansowych. Stanowisko Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w tej kwestii można znaleźć na stronie internetowej NBP. Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające.
Bank Millenium ??? Nie ??? Bank Millennium monitoruje ryzyko związane z obrotem kryptowalutami. Odnosząc się do klientów indywidulanych, bank może wypowiedzieć umowę rachunku w przypadku wykorzystania rachunku niezgodnie z przeznaczeniem czy też w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa; zakup kryptowalut na własny użytek nie skutkuje wypowiedzeniem umowy.
Bank może wypowiedzieć umowę rachunku prowadzonego na rzecz firmy zajmującej się obrotem kryptowalutami m.in. w przypadku, kiedy zachodzą przesłanki wskazujące na działalność prowadzoną niezgodnie z prawem.
Odmowa założenia konta dla działalności związanej z kryptowalutami.
Deutsche Bank ??? Nie ??? W odpowiedzi na zadane pytania, uprzejmie informuję, że Deutsche Bank Polska S.A. dochowuje wszelkich standardów regulacyjnych i rynkowych, w tym dotyczących obrotu kryptowalutami. W ramach obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje środki bezpieczeństwa finansowego wobec swoich Klientów wskazane w niniejszej ustawie.
Z uwagi na powyższe informujemy, że Bank – podobnie jak inne instytucje finansowe na polskim rynku – nie prowadzi rachunków bankowych dla działalności związanej z obrotem kryptowalutami.
Eurobank ??? Nie ??? W związku z Pana zapytaniem informuję, że inwestycje w kryptowaluty nie są zakazane przepisami prawa polskiego, nie ma również zapisów regulaminowych, które blokują możliwość przelewu z konta na konto służące do obsługi giełd kryptowalut.
Ze względu na możliwość wykorzystywania kryptowalut do prania brudnych pieniędzy, Bank w razie podejrzenia wykorzystania rachunku do prania brudnych pieniędzy, może podjąć kroki prawne przewidziane Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Raiffeisen Bank Polska ??? Nie ??? W zakresie zadanych przez Pana pytań, Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje wszelkie wymogi nałożone przepisami prawa. Nie odpowiedzieli na żadne z zadanych pytań, nawet bym powiedział, że mnie olali jako jedyni. NIE POLECAM!!!
Idea bank ??? Nie ??? Potwierdzenie otrzymania formularza kontaktowego dnia 06.01.2017, dalej zero odpowiedzi dnia 17.02.2017
Credit Agricole Bank ??? Nie ??? W przypadku otrzymywania środków z tytułu obrotu kryptowalutami na konto osobiste nie jest to zabronione. Bank jednak monitoruje transakcje wykonywane przez klientów w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeżeli bank uzna, że określonego typu transakcje mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu to może wypowiedzieć umowę rachunku.
DNB Bank ??? Nie ??? Potwierdzenie otrzymania formularza kontaktowego dnia 06.01.2017, dalej zero odpowiedzi dnia 17.02.2017
Bank BPS ??? Nie ??? W chwili obecnej Bank BPS S.A. nie oferuje otwarcia rachunków dla podmiotów prowadzących zawodowo działalność związaną z pośrednictwem w obrocie kryptowalutami.Odnośnie monitorowania transakcji: Bank na mocy obowiązujących przepisów jest zobowiązany do przeciwdziałania wykorzystywaniu swojej działalności do działań niezgodnych z prawem. W tym celu prowadzone jest monitorowanie transakcji. Jeśli w trakcie takich analiz zostanie stwierdzone podejrzenie popełnienia przestępstwa, następuje zawiadomienie odpowiednich organów. Szczegóły dotyczące zasad monitorowania, w tym rodzajów i kwot transakcji oraz faktu zawiadamiania odpowiednich organów objęte są tajemnicą. Bank nie może udzielić dodatkowych informacji w tym zakresie.Jednocześnie informujemy, że osoba sprzedająca lub kupująca kryptowaluty we własnym imieniu dokonuje tych czynności na własne ryzyko. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski oraz Komisję Nadzoru Finansowego: www.uwazajnakryptowaluty.pl